Izdrukāt

Naudas atmaksāšanas garantija

Naudas atmaksāšanas garantija ir izveidota un darbojas saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem, nosacījumiem un izņēmumiem, un visi tie ir piemērojami. Neatbilstība nozīmē, ka mēs varam pilnībā vai daļēji nesegt atlīdzības pieprasījumus.

 

I.    Treknrakstā rakstītie vārdi vai frāzes visur šajā dokumentā ir lietoti šādā nozīmē:

„slimība” ir pēkšņi radies stāvoklis, kā dēļ ir nepieciešama ārstēšana, lai saglabātu dzīvību un/vai nodrošinātu sāpju, ciešanu remdēšanu vai ievainojumu, audu vai orgānu bojājumu ārstēšanu;

„nelaimes gadījumā gūta trauma” ir miesas bojājumi, kas radīti vienīgi vardarbīgā veidā un nejauši, un ar ārējiem un redzamiem līdzekļiem, un ir vienīgais nāves vai pastāvīgas (pilnīgas vai daļējas) invaliditātes cēlonis;

„jūs/jūsu/jūs pats” ir biļetes īpašnieks, kurš kopā ar no mums nopirkto biļeti ir iegādājies arī aizsardzību biļetes anulēšanas gadījumā;

„ārsts” ir medicīnas speciālists, kurš ir reģistrējies atzītā profesionālā organizācijā. Ārsts nevarat būt jūs pats vai tuvs jūsu radinieks;

„tuvs radinieks” ir jūsu vīrs, sieva, reģistrētais partneris (ja jūsu mītnes valsts vai štata tiesību aktos reģistrētas partnerattiecības ir pielīdzinātas laulībai), brālis vai māsa, vecāki, sievas/vīra tēvs, sievas/vīra māte, jūsu (vai jūsu dzīvesbiedra) bērni;

„normāla grūtniecība” ir simptomi, kas parasti saistīti ar grūtniecību (tostarp grūtniecību, iznēsājot vairākus bērnus) un ir viegli un/vai ar pārejošu raksturu (piemēram, rīta nelabums, nogurums utt.) un nerada medicīniska rakstura riskus mātei vai bērniem;

„iepriekš pastāvoša saslimšana” ir jebkura slimība, saslimšana vai trauma (neatkarīgi no tā, vai ir noteikta diagnoze vai nav), kas ir bijusi rezervācijas dienā;

„biļete” ir apstiprināta biļete, kas nopirkta pie mums;

„mēs/mums/mūsu/mūs” ir ceļojumu aģentūra, kas uztur un pārvalda tīmekļa vietni www.tripsta.lv un kuras identifikācijas dati ir norādīti Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos;

„incidents” ir jūsu vai jums tuva radinieka pēkšņa slimība vai nelaimes gadījumā gūta trauma (kā definēts iepriekš);

„atlīdzības pieprasījuma gadījums” ir jebkurš pēkšņs, nejaušs, neparedzēts notikums, ko jūs un/vai tuvs jūsu radinieks neesat paredzējis un kura kaitīgās sekas sedz naudas atmaksāšanas garantijas polise un jums vai tuvam jūsu radiniekam (atkarībā no gadījuma) dod tiesības uz naudas atmaksāšanu par jūsu biļeti.

 

II. Vispārīgi noteikumi

a) Jums

i) laikā, kad iegādājaties naudas atmaksāšanas garantiju, nav jābūt informētam par visiem būtiskajiem faktiem, iemesliem vai apstākļiem, kas varētu radīt atlīdzības pieprasījuma gadījumu;

ii) jāveic visi saprātīgie piesardzības pasākumi, lai novērstu vai samazinātu jebkuru atlīdzības pieprasījuma gadījumu;

b) ja vien mēs nevienojamies citādi:

i) visu ar atlīdzības pieprasījuma gadījumu saistīto dokumentu un saziņas valoda ir angļu.

ii) jebkuru tiesvedību, ko varētu ierosināt saistībā ar naudas atmaksāšanas garantiju un naudas atmaksāšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, tai skaitā sarunas un izpildi, regulē Grieķijas tiesību akti, un jūs un mēs vienojamies pakļauties vienīgi Grieķijas tiesu jurisdikcijai.

 

III. Naudas atmaksāšanas garantijas spēkā esamības termiņš

Naudas atmaksāšanas garantija attiecas tikai uz to lidojumu, par kuru ir nopirkts šāds segums, un ir spēkā no polises iegādes (un attiecīgās maksas samaksas) brīža, bet zaudē spēku, kad ir pabeigta rezervācija pirmajā izlidošanas vietā.

 

IV. Naudas atmaksāšanas garantijas spēkā esamības nosacījumi

a) naudas atmaksāšanas garantija ir spēkā tikai tad, ja ir samaksāta maksa par pakalpojumu un atbilstoši jūsu rezervācijai ir saņemta biļete;

b) naudas atmaksāšanas garantija ir spēkā, ja par attiecīgo ceļojuma datumu var iesniegt derīgu medicīnisku apliecinājumu un ar dokumentiem tiek pierādīta tuva radniecība.

 

V. Ko mēs atlīdzinām

a) Naudas atmaksāšanas garantija jums dod tiesības uz atlīdzību par biļeti, par ko jūs esat samaksājis, bet neesat izmantojis jūsu vai jums tuva radinieka pēkšņas un smagas slimības, nelaimes gadījumā gūtas traumas vai nāves dēļ, kas jums liedz doties jūsu ceļojumā vai padara to absurdu;

b) mēs atmaksāsim jūsu biļetes cenu, ja jūs nevarējāt doties savā ceļojumā šādu iemeslu dēļ:

·         jūsu vai jums tuva radinieka pēkšņa slimība vai nelaimes gadījumā gūta trauma, ko apliecinājis ārsts, kas radusies laikā no pakalpojuma iegādes datuma līdz ceļojuma datumam un kuras dēļ ir bijusi nepieciešama hospitalizācija, ar noteikumu, ka slimnīcā pavadītais laiks vai atlabšanas laiks (kā noteicis ārsts) pārsniedz ceļojuma datumu.

Iepriekš minētais pakalpojums tiek piedāvāts: i) attiecībā uz nelaimes gadījumā gūtu traumu – cilvēkiem jebkurā vecumā un ii) attiecībā uz pēkšņu slimību tikai tad, ja jūs vai jums tuvs radinieks ir jaunāks par 70 gadiem.

Naudu par biļeti atmaksā arī tad, ja biļete ir anulēta smagu komplikāciju dēļ, kas radušās pirms 36. grūtniecības nedēļas.

·         jūsu vai tuva jūsu radinieka nāve pēkšņas slimības vai traumas/nelaimes gadījuma rezultātā.

c) ja atlīdzības pieprasījuma gadījumam ir vairāk nekā viens cēlonis, jāizmanto pirmais no uzrādītajiem un apliecinātajiem cēloņiem;

d) naudas atmaksāšanas garantija sedz tikai biļetes iegādes cenu un neietver pakalpojuma maksu, maksas par bagāžu un sēdvietu.

e) naudas atmaksāšanas garantija nesedz izdevumus par papildu pakalpojumiem (pirkumiem), piemēram, viesnīca, automašīnas noma utt.

 

VI. Ko mēs neatlīdzinām

Mēs neizmaksājam atlīdzību, ja:

 • slimība vai nāve ir iepriekš pastāvošas saslimšanas un/vai hroniskas slimības saasināšanās rezultāts, ko varēja paredzēt, ka tā varētu notikt naudas atmaksāšanas garantijas seguma spēkā esamības laikā;
 • slimību vai nāvi ir izraisījusi operācija, iepriekš pastāvošas saslimšanas ārstēšanas veida vai zāļu nomaiņa;
 • izmeklēšana, ārstēšana un/vai iestāšanās slimnīcā bijusi plānota jau pirms lidojuma rezervācijas;
 • vienīgais iemesls, kādēļ jūs nevarat ceļot, ir simptomi, kas raksturīgi normālai grūtniecībai, ir viegli un/vai ar pārejošu raksturu (piemēram, rīta nelabums un nogurums), un nerada medicīniska rakstura risku mātei vai bērnam, tai skaitā vieglu simptomu apvienojums.
 • jūsu lidojums ir atcelts, izņemts no saraksta, atlikts, saīsināts vai pārcelts;
 • jūs nolemjat neveikt ceļojumu vai jūs nevarat ceļot citu iemeslu dēļ, kas nav iekļauti naudas atmaksāšanas garantijas noteikumos;
  • kopā ar atlīdzības pieprasījumu jūs nevarat iesniegt dokumentus, kas apliecina biļetes anulēšanas iemeslu, piemēram, ārsta ziņojumu par slimību un/vai nelaimes gadījumā gūtu traumu utt.;
 • jūs nevarat ierasties uz lidojumu šādu iemeslu dēļ:
  • karš, iebrukums, ārvalstu pretinieku darbība, karadarbība (neatkarīgi no tā, vai ir pasludināts karš vai nav), pilsoņu karš, nemieri, revolūcija, sacelšanās, militārs apvērsums, varas uzurpēšana vai atņemšana, dumpis, nemieri, streiki, lokauts (darba apturēšana), teroristu darbība, ļaunprātīgs nodoms vai vandalisms, īpašuma konfiskācija, nacionalizācija, rekvizīcija, iznīcināšana vai sabojāšana, ko veikusi jebkāda valdība, valsts vai vietējā iestāde vai kas veikta ar tās rīkojumu;
  • jebkāda dabas katastrofa (piemēram, šāda rakstura parādības: zemestrīces, jūras zemestrīces, neparasti plūdi (tai skaitā jūras bangošanās), vulkānu izvirdumi, netipiskas viesuļvētras (tai skaitā spēcīgs vējš ar ātrumu, kas pārsniedz 135 km/h), tornado, ugunsgrēki, vētras ar meteoroloģiskām parādībām, kurām raksturīgas nozīmīgas atmosfēras izmaiņas, elektrības izlādes, pērkons, zibens, vējš un ļoti spēcīgu lietus, sniegs vai krusa);
  • lipīgas slimības uzliesmojums un valdības vai jebkuras iestādes, kas darbojas valdības vārdā, noteikti ceļošanas aizliegumi;
  • jebkādas slimības epidēmijas, piemēram, bet ne tikai, smagais akūtais respiratorais sindroms jeb atipiskā pneimonija, putnu gripa, tuberkuloze, hemorāģiskais drudzis (ieskaitot Ebola un Mārburgas vīrusa izraisītu drudzi), meningīts, masalas, cūciņas vai masaliņas;
  • gripas pandēmija, kuras rezultātā Pasaules Veselības organizācija ir noteikusi „piektās pakāpes” briesmu līmeni;
 • jūs esat iesniedzis nepatiesu vai krāpniecisku atlīdzības pieprasījumu un/vai pievienojis atlīdzības pieprasījumam nepatiesu vai krāpniecisku dokumentu, tāmi vai apliecinājumu;
 • atlīdzības pieprasījuma gadījuma cēlonis ir:
  • jebkāda jūsu un/vai jums tuva radinieka tīša darbība, piemēram, likumpārkāpums, pašsavainošanās vai pašnāvība, neapdomīga neuzmanība, smaga nolaidība vai noziedzīgs nodarījums;
  • jebkāds negadījums, kas radies laikā, kad jūs esat atradies alkoholisko dzērienu, zāļu, narkotisko vielu, psihotropisko vielu, stimulatoru vai jebkādu citu līdzīgu vielu ietekmē.

Mēs neatmaksājam:

 • maksu, kas saņemta no jums par naudas atmaksāšanas garantijas iegādi; kad apdrošināšana ir nopirkta, ar to saistītā maksa nav atmaksājama;
 • ceļošanas vai ar to saistītus izdevumus (izņemot gadījumus, kad ceļošanas izmaksas ir iekļautas biļetes iegādes kopējā cenā), vai jebkādus citus zaudējumus, kas nav biļetes iegādes cena (ieskaitot maksu par pakalpojumu);
 • jebkādas izmaksas, kas jums rodas, lai iesniegtu atlīdzības pieprasījumu vai iegūtu apliecinošos pierādījumus.

 

VII. Atlīdzības pieprasījuma iesniegšanas un naudas atmaksāšanas kārtība

a) Jums ir jāpaziņo mums, ka ir radies atlīdzības pieprasījuma gadījums, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi: claims@tripsta.lv, pievienojot dokumentus, kas apliecina cēloni, kura dēļ ceļojums bija jāanulē, kā arī attiecīgos apliecinošos dokumentus, vai arī ne vairāk kā trīsdesmit (30) dienu laikā pēc ceļojuma datuma sazinieties ar mums pa tālruni, lai saņemtu norādījumus par naudas atmaksāšanas kārtību.

b) Ja ir vairāk nekā viens atlīdzības pieprasījuma gadījuma cēlonis, kā cēlonis jāizmanto pirmais no uzrādītajiem un ar dokumentiem apliecinātajiem cēloņiem.

 

VIII. Atlīdzības pieprasījuma gadījumā iesniedzamie dokumenti

a) Lai jūs būtu tiesīgs uz naudas atmaksas saņemšanu, obligāta prasība ir iesniegt mums dokumentus, kas apliecina ceļojuma anulēšanas cēloni un ar to saistīto būtisko dokumentāciju.

b) Atkarībā jūsu atlīdzības pieprasījuma gadījuma jums par saviem līdzekļiem ir jāiegūst un jāiesniedz:

-       dokumenti, kas apliecina nelaimes gadījumu/atlīdzības pieprasījuma gadījuma cēloni, piemēram, slimnīcā uzņemšanas veidlapa, medicīniskais ziņojums, miršanas apliecība, slimnīcas dokumenti utt. Minētajos dokumentos jābūt norādītam datumam, kad noticis gadījums, tā cēlonim, diagnozei, slimības vēsturei vai anamnēzei un noteiktajai ārstēšanai;

-       jebkādi pamatoti papildu pierādījumi, ko mēs lūdzam.

c) Ja ceļojums ir anulēts tāda gadījuma dēļ, kurā cietis tuvs jūsu radinieks, jāiesniedz dokuments, kas apliecina radniecību starp jums un minēto radinieku (dzimšanas apliecība/apliecība par piederību ģimenei katrai iesaistītajai pusei).

d) Visi dokumenti jāsaņem vēlākais trīsdesmit (30) dienu laikā no datuma, kad mums ir paziņots par atlīdzības pieprasījuma gadījumu.

 

IX. Naudas atmaksa

a) Nauda jāatmaksā trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas, kad ir saņemti pilnīgi un pieteikami pierādījumi par mūsu pienākumu atmaksāt naudu saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, un no laika, kad ir iespējams noteikt atmaksājamo summu.

b) Naudu atmaksā uz tās kredītkartes numuru, kas bija izmantota naudas atmaksāšanas garantijas iegādei. Ja naudas atmaksāšanas garantija ir nopirkta ar citiem maksāšanas līdzekļiem, jums dos norādījumu sniegt mums pareizu bankas konta informāciju.

 

X. Jūsu pirkuma atcelšana

Jums ir tiesības atcelt jūsu naudas atmaksāšanas garantijas pirkumu 14 dienu laikā pēc jūsu pirkuma iegādes dienas, un 15 dienu laikā no jūsu atcelšanas rīkojuma saņemšanas dienas saņemt piemērojamo naudas atmaksāšanu. Tomēr bankas procedūru dēļ var paiet vēl 7–10 dienas, līdz attiecīgā summa būs redzama jūsu bankas konta izrakstā. Naudas atmaksa tiek veikta, izmantojot kredītkarti, vai kreditējot līdzekļus jūsu bankas kontā.

<